Projekty UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 362 243,75 zł Dofinansowanie z UE: 307 907,18 zł

MARO Centrum Logistyczno-Magazynowe Roman Chłosta zaprasza pracowników firmy do udziału w projekcie Poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwie MARO poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi realizowanego w ramach Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia mającego na celu odciążenie zdrowia poprzez poprawę warunków pracy, przygotowanie ich do kontynuowania pracy na innych lub doposażonych stanowiskach pracy o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników Maro Centrum Logistyczno-Magazynowe Roman Chłosta: kobiety i mężczyzn, którzy spełniają przynajmniej jedno z wymienionych poniżej kryteriów:

  • Pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach przy pracach wymienionych w regulaminie konkursu, przez okres co najmniej 6 m-cy przed datą udzielenia wsparcia w projekcie
  • Pracownicy 50+
  • Pracownicy, którzy nie znajdują się w żadnej z powyższych kategorii, ale doświadczają obciążeń zdrowotnych na stanowisku pracy

Kryterium kwalifikacji udziału w projekcie będzie przynależność do jednej z ww. grup docelowych. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób, o miejscu w projekcie będzie decydować ilość otrzymanych punktów.

Dla osób o takiej samej ilości punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność zgłoszeń - data i godzina złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

W celu zgłoszenia swojego udziału w projekcie należy dostarczyć podpisane dokumenty zgłoszeniowe (dostępne w biurze projektu).

Zgłoszenia można składać (osobiście, listem poleconym, kurierem) w biurze projektu w siedzibie firmy: Olewin 50A, 32-300 Olkusz.

Dla zgłoszeń składanych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do biura projektu.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Pobierz dokument w formacie PDF