RODO

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MARO Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu, 32-300, Olewin 50a
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z nami pod adresem e-mail: biuro@grupamaro.pl tel. 32 785 13 30  lub pocztą na adres: "MARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, Olkusz 32-300, Olewin 50a.
 3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez administratora w następujących celach:
  1. zawarcie i wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną – przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – dane będą przechowywane do momentu rozwiązania umowy;
  2. prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatków – dane będą przechowywane przez 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego;
  3. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy – dane będą przechowywane przez 6 lat od zakończenia współpracy;
  4. rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedzi na zapytanie ogólne lub ofertowe - przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi osobami zainteresowanymi – dane będą przechowywane przez 6 lat od odebrania korespondencji.
 4. Administrator będzie przekazywał dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla MARO Sp Z o o.)
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych
  5. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy
  6. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą podlegały profilowaniu

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, niemożliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawieranie umów czy ich wykonanie